เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับการดำเนินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ศึกษา  วิจัย  พัฒนาองค์ความรู้  ปรับปรุงรูปแบบการจัดระบบการใช้บริการด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม  การใช้บริการด้านการรักษาพยาบาลทันตสุขภาพ  การรักษาความสะอาด  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัย การสัตวแพทย์อย่างทั่วถึง กำหนดมาตรฐานทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  การรักษาพยาบาล  การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย  การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  เพื่อความสมบูรณ์ของร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  พร้อมทั้งจัดสรรสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  อย่างทั่วถึงจัดให้บริการเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  การควบคุมสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมอนามัย  ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บริหารงานด้านการจัดการคุณภาพด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มุ่งเน้นการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ  ประสานการบริหารจัดการ  พัฒนาระบบให้บริการด้านรักษาพยาบาลการบำรุงและการใช้ประโยชน์  จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  จัดบริการรักษาความสะอาด  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล  รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมกำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงานตลอดจนประสานแผนการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายหลักของผู้บริหารงานท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและส่วนกลาง  ส่งเสริมการประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม  กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอันจะนำไปสู่การสังสรรค์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครหาดใหญ่  พร้อมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ งานธุรการ งานการเงินและบัญชี พัสดุ-ซ่อมบำรุง อาคารสถานที่และยานพาหนะ การจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคล สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดบริหารจัดการงานภายในฝ่าย ดังนี้
                 1.1  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไปได้แก่ การจัดทำบัญชีลงรับ-ส่งหนังสือ  การร่างโต้ตอบหนังสือ  การจัดทำบันทึกสรุปการประชุม  การจัดทำประกาศ  คำสั่ง  การเวียนแจ้งหนังสือ  การบันทึกข้อมูล  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การดำเนินการทางวินัยทะเบียนประวัติ  การขอรับบำเหน็จบำนาญและเกษียณอายุ  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การประกาศเกียรติคุณ  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                 1.2  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  เงินทุนหมุนเวียน  จัดทำบัญชีเงินเดือน  การเบิกจ่ายงบประมาณ  การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายของสำนัก  และงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการพัสดุ  การจัดซื้อ  จัดจ้าง  การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน  การซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและสิ่งก่อสร้างของสำนัก  การจัดทำบัญชีคุมวัสดุของสำนัก
 
2.  ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย  การควบคุมกำกับดูแล  และอำนวยการดำเนินงานของฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ตลอดจนกลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  จัดแบ่งกลุ่มงาน/ฝ่ายในการบริหารจัดการ  ดังนี้
                 2.1  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ  โดยการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  กำหนดมาตรฐานและแผนการดำเนินงานควบคุม  กำกับการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ  การสาธารสุขมูลฐาน  งานวิชาการและแผนงาน  ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของฝ่ายและปฏิบัติงานอื่นใดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยแบ่งงานภายในส่วนของฝ่าย  ดังนี้
                     2.1.1  งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน  การจัดทำโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชนทุกกลุ่มอายุ  เช่น  โครงการอนามัยแม่และเด็กวางแผนปฏิบัติงาน  วางแผนครอบครัว  อนามัยโรงเรียน  พัฒนารูปแบบการจัดบริการด้านอนามัยชุมชน  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน  โภชนาการ  สุขศึกษา  สุขภาพจิต  เยี่ยมบ้าน  การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  และปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                     2.1.2  งานสาธารณสุขมูลฐาน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนดำเนินกิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ทั้งแผนงานหลักและแผนงานย่อย  ด้านการจัดการฝึกอบรม  นิเทศ  ติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง  (อสม.)  จัดตั้ง/นิเทศติดตามให้การสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน  (ศสมช.)  การอนามัยชุมชน  การพัฒนาระบบการให้ความรู้แก่อาสาสมัครรูปแบบต่างๆ  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                     2.1.3  งานวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา/วิจัย  วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประมวลแผนและหาความจำเป็นของแผนงาน/โครงการของส่วนราชการต่างๆ  ในรูปแผนงานหลักของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยแผนการพัฒนาบุคลากร  แผนอัตรากำลัง 3 ปี การจัดหาบุคลากร  แผนการนิเทศ  ติดตามผล  แผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การควบคุมป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  การบริการรักษาความสะอาด  สัตวแพทย์  เป็นต้น  จัดทำและประสานแผนการดำเนินกิจกรรม/โครงการ  วางระบบสารสนเทศ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตามสภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
                 
                 2.2  ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงาน ควบคุม กำกับการเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ การควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันและบำบัดการติดยาและสารเสพติด ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของฝ่ายและและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบบงานภายในส่วนของฝ่ายดังนี้
                      2.2.1  งานป้องกันโรคติดต่อ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน  ค้นคว้า  วิจัยการให้บริการ  การจัดทำโครงการด้านการป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบ  เช่น  การป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน  การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  การป้องกันโรคติดต่อชนิดต่างๆ และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                      2.2.2  งานควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน  ค้นคว้า  วิจัย  การให้บริการ  การจัดทำโครงการด้านการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบ  เช่น  การควบคุมแมลงและพาหะนำโรค  การสอบสวนควบคุมโรคติดต่อ  งานควบคุมโรคติดต่ออื่นๆ  การควบคุมโรคเอดส์  ระบาดวิทยา   การชันสูตรสาธารณสุข  และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                      2.2.3  งานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน  ค้นคว้า วิจัย การให้บริการ การจัดทำโครงการด้านการป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ  เช่น การบำบัด/รักษาผู้ติดยาและสารเสพติด  การพื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ  พร้อมทั้งฝึกอาชีพแก่ผู้ติดยาและสารเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาแล้ว  การให้ความรู้เรื่องยาและสารเสพติดในชุมชน  โรงเรียน  สถานประกอบการและงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
 
                 2.3  กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนทางด้านวิชาการ  โดยการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงาน  การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด  พ.ศ.2535  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาล  การอนามัยสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาระบบจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  โดยแบ่งงานภายในส่วนของกลุ่มงาน  ดังนี้
                      2.3.1  งานสุขาภิบาล  มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม  พัฒนาสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาตสถานประกอบการต่างๆ  ในเขตเทศบาล  ที่ต้องควบคุมตามกฎหมาย  เช่น การสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  การสุขาภิบาลน้ำดื่ม-น้ำใช้  การสุขาภิบาลสถานที่เสริมสวยแต่งผม  การสุขาภิบาลตลาดสด  การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ  การควบคุมการประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุภาพและงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                       2.3.2  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม  ป้องกันการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมอันจะมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เช่น การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ  การเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ  การกำจัดสุขาภิบาลอาคารสถานที่และโรงงานอุตสาหกรรม  การควบคุมสุขลักษณะของอาคาร  การชีวอนามัย  การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  สุสานและฌาปนสถานงานคุ้มครองผู้บริโภค ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                       2.3.3  งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การศึกษารวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์สภาพปัญหา  การวางแผนจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการรักษาความสะอาด  การรายงาน  การจัดเก็บ  การขนส่ง  การจัดการของเสียอันตราย  รวมทั้งการลดปริมาณมูลฝอย  การจัดหาและพัฒนาเครื่องจักรกลในด้านการรักษาความสะอาด  การพัฒนาบุคลากรการส่งเสริมสมรรถนะ  การบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การพัฒนา/ปฏิรูป  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เกิดประโยชน์และงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                       2.3.4  งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  เช่น การเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ  จากมลพิษทางน้ำ  อากาศ  เสียง  และมลพิษอื่น/ของเสียงอันตราย ฯลฯ รวมทั้งการป้องกันและระงับเหตุรำคาญตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เหตุรำคาญอันเนื่องมาจากแหล่งน้ำ  ทางระบายน้ำ  ที่อาบน้ำ  การเลี้ยงสัตว์  การกระทำใดๆ  อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น  แสง  รังสี ความร้อน  ฯลฯ  เป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุภาพ  การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรมและงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                       2.3.5  งานคุ้มครองผู้บริโภค  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่สะอาด  ปลอดภัย 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการตรวจสอบดูแลคุณภาพมาตรฐาน  ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิต  และจำหน่ายในเทศบาล

3.  ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย  การควบคุมกำกับดูแลและอำนวยการดำเนินงานของกลุ่มงานบริการการแพทย์  ฝ่ายบริการสาธารณสุข  ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้  พร้อมทั้งดำเนินกิจการอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  จัดแบ่งกลุ่มงาน/ฝ่าย  ในการบริการจัดการ  ดังนี้

               3.1  ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ   ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการโดยศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  กำหนดมาตรการและแผนงานให้บริการพร้อมทั้งควบคุม  กำกับ การให้บริการในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 14 แห่ง รวมทั้งระดับมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การจัดทำบัตรสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีคุณภาพและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย  เวชระเบียนและสถิติ  การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่  บริการฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและพิการ  วิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานบริการและสภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบการรับคำร้องและจัดทำบัตรสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลผู้มีรายได้น้อย (บัตร สปร.)  สวัสดิการผู้สูงอายุ และบัตรสวัสดิการต่างๆ พร้อมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

              3.2 ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ  โดยการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  กำหนดมาตรการและแผนการให้บริการพร้อมทั้งควบคุมกำหนดการให้บริการด้านบริการรักษาความสะอาด  ควบคุมสิ่งปฏิกูล  สัตวแพทย์  ปรับปรุงการบริการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  ตลอดจนงานอื่นใดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  โดยแบ่งงานภายในส่วนของฝ่าย  ดังนี้
                      3.2.1  งานบริการรักษาความสะอาด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด  โดยการจัดเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล  บริหารบุคลากร  ด้านการรักษาความสะอาด เก็บ  กวาด  ล้างท่อ  ทำความสะอาดถนน  ทางเท้า  ทางน้ำ  ที่สาธารณพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า  ดูแล/บำรุง  รักษาเครื่องจักรและวัสดุ  อุปกรณ์ของงานรักษาความสะอาด  และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                      3.2.2  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรับคำร้อง  ขอรับบริการการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล  ควบคุมการให้บริการ  เก็บรวบรวม  การขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในการกำจัดตามหลักสุขาภิบาล การกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล  การให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่  การศึกษาวิเคราะห์  พัฒนางานด้านสิ่งปฏิกูลและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                     3.2.3  งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์  การตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์  การชันสูตรโรคสัตว์  การควบคุมการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์  การควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน  เช่น การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกวิธี  การควบคุมกำเนิดสุนัขจรจัด  การตรวจสุขภาพสัตว์  ป้องกันรักษาโรคสัตว์ในสัตว์เลี้ยงในปศุสัตว์  เพื่อมิให้โรคสัตว์ติดต่อถึงคนและงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

↑ TOP